Politica de confidentialitate si protectia datelor

 

 

 

 

Informaţii Privind Prelucrarea Datelor Personale

 

Informațiile pe care vi le oferim mai jos reflectă abordarea noastră în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și a drepturilor dumneavoastră în baza prevederilor legislației de protecţia datelor – Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul” sau “GDPR”), în legătură cu utilizarea serviciilor noastre financiare.

 

1. Operatorii datelor cu caracter personal

 

tbi bank, persoană juridică constituită şi funcţionând conform legilor bulgăreşti, având sediul în Bulgaria, Sofia, str. Dimitar Hadzhikotsev nr. 52-54, CUI 131134023,

 

tbi bank EAD Sofia – Sucursala Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Puţul lui Zamfir nr. 8-12, etaj 4, Sector 1, cod poştal 011683, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/11691/2012, CUI 30771201, atribut fiscal RO, înregistrată la BNR sub nr. RB-PJS-40-068/30.08.2012, operator de date cu caracter personal înregistrată la Autoritatea Naţionala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 26838, în calitate de Director Executiv Sucursală,

 

TBI ASSET MANAGEMENT AND SERVICING S.A. (fosta TBI LEASING S.A., persoană juridică de drept român, cu sediul în Bucureşti, str. Puţul lui Zamfir nr. 8-12, Etaj 2, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului nr.J40/1526/2002, având CUI 14482325, atribut fiscal RO, capital social subscris şi vărsat 1.002.716 lei.

 

tbi money IFN S.A., o instituție financiară nebancară, persoană juridică de drept român, cu sediul social în România, Bucureşti, Sector 1, Strada Puţul lui Zamfir, nr. 8-12, Parter + Etaj 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/15329/2003, având CUI 15901855, capital social subscris şi vărsat 7.300.000 lei, înregistrată ca instituţie financiară nebancară în Registrul General ţinut de Banca Naţională a României sub nr. RG-PJR-41-110014/ 03.03.2017 şi în Registrul Special sub nr. RS-PJR-41-010001 / 25.09.2006, înregistrată ca instituţie de plată în registrul instituţiilor de plată ţinut de Banca Naţională a României sub nr. IP-EN-0005/28.04.2011, înregistrată ca operator de date cu caracter personal în Registrul prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 1711.

 

și 4finance Group S.A., cu sediul social în  Luxemburg, Marele Ducat de Luxemburg,  8-10 Avenue De La Gare 16-10, nr. de înregistrare B195643, şi filialele sale directe sau indirecte.

 

Companiile prestează:

  • Servicii financiare şi de intermediere creditară în cadrul cărora se urmărește punerea la dispoziția clientului a celui mai potrivit produs financiar în conformitate cu informațiile oferite și în baza evaluării efectuate privind capacitatea dvs. de plată;
  • O gamă variată de servicii de leasing, cum ar fi leasing pentru maşini noi şi second-hand, administrarea flotei, finanţarea achiziționării de echipamente, leasing ipotecar şi servicii de lease-back;

 

Datele cu caracter personal prelucrate de către Companii aparțin clienților/potenţialilor clienţi persoane fizice, mandatari ai clienţilor, persoane fizice care deţin o funcţie în cardul unor persoane juridice clienţi ai băncii (fondatori, asociaţi, acţionari, directori, administratori, membrii ai consiliului de supraveghere/director, alţi reprezentanţi legali/convenţionali) persoane ale căror date sunt furnizate de către client în vederea încheierii unui contract pentru obţinerea unui produs financiar (e.g. soţ, soţie, copii, părinţi, beneficiarul unei operaţiuni de plată/asigurări, garantul unui credit, persoane fizice ale caror date sunt prevăzute în documentele puse la dispoziţie de către clienţi etc.).

 

2. Datele cu caracter personal prelucrate

 

a. date de identificare: nume, prenume, adresa de domiciliu/reședința, cod poștal, numărul de telefon fix/mobil, adresa de e-mail, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate/pașaportului/permisului de conducere (precum şi alte elemente conținute de acestea: data/locul nașterii, cetățenia, genul, perioada de valabilitate, emitent);


b. date de identificare suplimentare: vârsta, semnătura, situație familială, date medicale, calitatea de persoană expusă public, număr de persoane aflate în întreținere, numele şi prenumele membrilor de familie, tip rezidenţă, date privind starea de sănătate, stare civilă, obligații militare, situație economică şi financiară, date privind bunurile deținute (servituți, documentație cadastrală, alte date rezultând din documentele de proprietate), CIF, număr Carte Funciară rezidență fiscală (număr și serie certificat de rezidenţă fiscală);


c. date referitoare la locul de muncă: profesie, funcție, data angajării, formare profesională, diplome-studii, denumirea angajatorului, date salariale, tipul contractului de muncă, program de lucru;


d. date rezultate în urma înregistrării audio/video/electronice: voce, imagine, înregistrări video/audio, IP computer ,email-uri, ID dispozitiv


e. date referitoare la tranzacții: identificatorul unic generat pentru fiecare client, număr de cont, data/ora/suma tranzacției, scopul tranzacției, denumirea comerciantului, produse, geolocalizare, număr card de loialitate, precum şi alte date financiare.


f. date şi informații legate de produse de tip credit, leasing sau de asigurări: cuprind date pozitive (tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scadentei, sumele acordate, sumele datorate, starea contului, data închiderii contului, valuta creditului, frecvenţa plăților, suma plătită, rata lunara, denumirea si adresa angajatorului), date negative (tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scadenţei, creditele acordate, sumele datorate, sumele restante, numărul de rate restante, data scadentă a restanţei, numărul de zile de întârziere în rambursarea creditului, starea contului, şi informații legate de calitatea de girant sau codebitor), istoricul rambursării împrumutului, numărul contractului, date referitoare la eventuale litigii, date rezultate din investigarea situației dumneavoastră la ANAF/ Biroul de Credit;


g. date referitoare la fraude: săvârșirea de infracțiuni sau contravenții în domeniul financiar-bancar, constatate prin hotărâri judecătorești definitive, ori prin acte administrative necontestate, denumirea emitentului, date rezultate din investigații administrative/penale, date din cazierul judiciar;


h. date referitoare la inadvertenţe constatate: date şi informații neconcordante rezultate din documentele prezentate la data solicitării creditului, din culpa solicitantului de credit.


i. alte date care derivă din acestea în urma prelucrărilor: informații de natură socială și psihosocială, preferințe, abonamente (opt in, opt out), contracte de marketing, cookie-uri, segmentarea clientelei în funcție de diferite criterii, profil, comportament de plată, puncte de loialitate;


j. Companiile nu vor prelucra date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, apartenenţa la sindicate, date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice, cu excepția situațiilor prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare.

 

3. Scopurile în care Companiile colectează datele Dvs. personale

 

a. în vederea identificării dvs. şi în vederea efectuării evaluării capacităţii dvs. de plată şi a comportamentului dvs. financiar-economic, în situaţia în care dvs. solicitaţi contractarea unui credit sau a unui alt tip de produs financiar oferit de către Companii (aceasta poate include, de asemenea, utilizarea recunoașterii feței, a vocii, a amprentelor digitale sau a altor tehnologii biometrice, precum și a sistemelor de identificare online);


b. pentru încheierea, administrarea şi aducerea la îndeplinire a contractului de credit cu Companiile, precum şi pentru eventuala încheiere şi aducere la îndeplinire a altor contracte cu Companiile în legătură cu eventuala prestare a altor servicii financiare (inclusiv şi prin încheierea contractelor de prestare servicii financiare la distanţă);


c. în vederea administrării conturilor dvs. – în cazul în care dvs. aţi deschis conturi, pentru rapoarte interne ale Companiilor şi în scopuri şi nevoi de pronostic, în vederea realizării şi dezvoltării sistemului de management al riscului şi pentru scopuri de auto-învăţare a software-ului specializat pentru evaluarea riscului (se aplică şi în cazul în care nu se încheie un Contract pentru acordarea unui credit);


d. pentru marketing direct în sensul legislatiei privind protecţia datelor personale  inclusiv şi pentru transmiterea către dvs. a înştiinţărilor şi scrisorilor cu conţinut publicitar şi de informare, SMS-uri promoţionale şi e-mail-uri, inclusiv şi legate de oferirea altor produse financiare sau combinate oferite de sau cu participarea Companiilor, datele colectate fiind relevante şi nedepăşind scopurile în care sunt prelucrate şi nu vor fi supuse prelucrării suplimentare în modalităţi incompatibile cu aceste scopuri.


e. pentru a identifica, preveni și evita fraudele, spălarea banilor, finanțarea terorismului și a altor activități criminale şi pentru a îndeplini obligațiile legale care decurg, de exemplu, din OUG 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, Legea 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative, OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, legile care reglementează activitățile contabile etc.;


f. pentru a vă restitui toate fondurile datorate, precum şi pentru a vă informa despre orice schimbări relevante pentru dvs. legate de noi, serviciile noastre sau relația contractuală;


g. pentru a administra diversele servicii pe care le oferim, asigura și îmbunătăți calitatea serviciilor, dezvolta și oferi noi servicii, gestiona și îmbunătăți site-urile web, menține siguranța și asigura că tot conținutul este afișat pe ecran în cel mai eficient mod posibil


h. pentru a putea obține şi utiliza cardul emis, precum şi pentru administrarea acestuia şi informarea dumneavoastră cu privire la operațiunile desfășurate.


i. în vederea furnizării de servicii de suport pentru solicitările dvs. (de ex: informații adiționale despre produse, derularea de investigații cu privire la disfuncționalități ale produselor şi serviciilor oferite, soluționarea cererilor, reclamațiilor şi petițiilor formulate), atât în locațiile fizice ale Companiilor, cât şi prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, poştă);


j. în vederea înregistrării audio a convorbirilor telefonice cu scopul de a îmbunătății calitatea serviciilor, dar şi pentru a furniza dovada cererii/acordului/opțiunii cu privire la anumite servicii solicitate/oferite;


k. pentru realizarea rapoartelor de evaluare şi desfășurarea altor etape în cadrul procedurilor de executare silită/insolvenţă, precum şi pentru arhivarea în format fizic/electronic a documentelor, precum şi realizarea de activități de curierat;


l. în vederea soluționării investigațiilor, litigiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitări;


m. pentru realizarea de audituri sau investigații ale Companiilor şi pentru efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor şi proceselor acestora sau efectuarea unor activităţi de gestiune economică, financiară şi/sau administrativă;


n. realizarea de raportări către instituțiile competente conform reglementărilor legale aplicabile (de ex: raportarea incidentelor de plăţi la Centrala Incidentelor de Plăţi din cadrul BNR, declararea tranzacțiilor ce depășesc cuantumul stabilit de lege către Oficiul National de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor), precum şi pentru monitorizarea activității clienților în vederea detectării tranzacțiilor neobișnuite şi a tranzacțiilor suspecte;


o. pentru înregistrarea video a activității din locațiile fizice ale Companiilor, cu scopul de a menține un nivel ridicat de securitate.


p. pentru orice altă utilizare legitimă care este relevantă pentru relația noastră cu dvs.

 

4. Transferuri şi categorii de destinatari cărora le pot fi divulgate datele dvs. personale

 

Datele dvs. personale nu vor fi puse la dispoziţia terţilor persoane fizice şi juridice, cu excepţia cazurilor în care acest lucru se solicită conform legii sau în vederea inițierii şi desfășurării relației contractuale. Datele dvs. personale vor fi prelucrate numai de către angajaţi autorizaţi ai Companiilor şi de persoane fizice şi/sau juridice având statutul de “operator asociat” sau „persoană împuternicită ” în sensul şi în condiţiile art. 26 sau art. 28 din Regulamentul UE 679/2016. Persoanele împuternicite/operatorii cărora le pot fi divulgate şi încredinţate spre prelucrare datele dvs. sunt: societăţi cărora Companiile le pot încredinţa colectarea creanţelor conform unor credite de nevoi personale sau altor credite, societăţi din grupul 4Finance care pot efectua activităţi în legătură cu evaluarea capacităţii dvs. de plată, cu administrarea şi gestionarea contractului dvs. cu Companiile sau alte servicii afiliate: Biroul de Credit, Banca Națională a României, autorități publice centrale sau locale, partenerii contractuali / furnizorii de servicii şi bunuri (e.g. servicii IT, arhivare, curierat; utilități; audit; servicii de suport; procesare plăti, servicii de facilitare a plaților, servicii de recuperare creanțe şi/sau colectare a debitelor, evaluatori, agenții imobiliare., societăți de asigurare şi reasigurare,consultanți, auditori, contabili, avocați).

 

5. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor Dvs. personale este după cum urmează:

 

a. consimțământul dvs., în situația în care este necesar și/sau solicitat conform legislației aplicabile în vigoare (e.g. de ex: pentru marketing direct), în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a GDPR. Vă puteți retrage oricând consimțământul prin transmiterea unei solicitări conform instrucțiunilor de la punctul 10.

b. încheierea și aducerea la îndeplinire a contractului de credit sau a oricărui alt tip de contract pentru punerea la dispoziție a anumitor servicii ale Companiilor, în temeiul art. 6 alin. 1 lit. b GDPR;

c. aducerea la îndeplinire a obligațiilor Companiilor conform legii (e.g. identificarea şi prevenirea fraudelor, raportarea parametrilor activității financiar-bancare), în temeiul art. 6 alin. 1 lit. c GDPR.

d. interesul legitim al Companiilor de a oferi informații actuale privind produsele și serviciile disponibile sau noi (e.g. dezvoltarea şi îmbunătățirea produselor şi serviciilor, asigurarea unui nivel ridicat de securitate atât la nivelul sistemelor informatice cât şi în cadrul locațiilor fizice etc.) în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f GDPR;

 

6. Surse de date

 

Datele cu caracter personal pot fi obținute: (i) direct de la dumneavoastră si/sau de la un împuternicit al dvs., (ii) prin consultarea unor surse publice (e.g. Biroul de Credit, BancaNaționala a României, instituții şi autorități publice, registre publice, baze de date, informații disponibile pe internet, Oficiul Naţional al Registrului Comerțului, portalul instanțelor de judecată etc.)

 

7. Drepturile dumneavoastră

 

În baza condițiilor prevăzute de legislația aplicabilă (GDPR), aveți următoarele drepturi:

 

Dreptul de acces: Aveți dreptul de a vi se comunica, la cerere, dacă Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, și dacă da, aveți dreptul de a solicita accesarea acestora. Informațiile includ, printre altele, scopurile Prelucrării, categoriile de date cu caracter personal afectate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastră cu caracter personal. Aveți dreptul de a obține o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, vă putem percepe o taxă rezonabilă, în baza costurilor administrative.

Dreptul la rectificare: Aveți dreptul de a obține din partea noastră rectificarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte. În funcție de scopul Prelucrării, aveți dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): Aveți dreptul de a ne solicita să vă ștergem Datele cu caracter personal.

Dreptul la restricționare: Aveți dreptul de a solicita restricționarea Prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri.

Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a primi Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, în format structurat, comun și care poate fi citit de aparate, și aveți dreptul de a transmite aceste date unei alte entități fără obiecții din partea noastră.

 

Dreptul de a obiecta: Aveți dreptul de a obiecta, pe motive legate de situația dvs., în orice moment, față de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi, și ni se poate solicita să nu vă mai prelucrăm datele cu caracter personal. Dacă aveți dreptul la obiecție și vi-l exercitați, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru formalitățile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat.

Dreptul de a nu face obiectul unui proces automat decizional: Aveti dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusive pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridic sau va afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazul în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrările efectuate anterior în baza consimțământului rămânând în continuare valabile.

Vă rugăm să luați în considerare faptul că drepturile de mai sus pot fi limitate în baza legislației naționale aplicabile privind protecția datelor.

De asemenea, aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

8. Perioada de retenție

 

Companiile vor prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe perioada desfășurării contractului, precum şi după finalizarea acesteia în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile în domeniu.

 

9. Procesul decizional automatizat

 

Ca o parte din procesul de aprobare al dvs. în procedura de solicitare alocare credit, datele dvs. personale pot face obiectul unui proces decizional automatizat. Acest lucru înseamnă că un software specializat (scoring software) al Companiilor va prelucra în mod automat (fără intervenţie umană) datele puse la dispoziţie de dvs. şi le va analiza din punctul de vedere al unor criterii setate în algoritmul software-ului. În rezultat, solicitarea dvs. va obţine un anumit număr de puncte în funcţie de care se poate obţine aprobarea automatizată sau refuzul automatizat. Dacă solicitarea dvs. obţine numărul de puncte între cel minim şi cel de ajuns pentru aprobare, solicitarea va fi analizată de către un angajat. În cazul în care se va lua o decizie complet automatizată cu privire la cererea dvs. (fără intervenţia unui angajat), aveţi dreptul să solicitaţi revizuirea deciziei de către un angajat şi să vă exprimaţi punctul de vedere.

 

10. Exercitarea drepturilor și transmiterea solicitărilor

 

Pentru exercitarea drepturilor sus-menționate, precum şi pentru transmiterea oricăror întrebări sau reclamații cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal vă rugăm să transmiteți cererea dvs. la adresele:

tbi money IFN S.A.  –  București, str. Puțul lui Zamfir nr. 8-12, parter + et. 1, sector 1, România sau pe e-mail [email protected]

tbi bank EAD Sofia  –  Sucursala Bucureşti – București, str. Puțul lui Zamfir nr. 8-12, et. 4, sector 1, România sau pe e-mail [email protected]

TBI ASSET MANAGEMENT AND SERVICING S.A. (fosta TBI LEASING S.A.)  –  Bucureşti, Str. Puțul lui Zamfir nr. 8-12, etaj 2, Sector 1, România sau pe e-mail [email protected]

 

In situatia in care alegeti sau sunteti nevoiti sa ne contactati prin reprezentant, va trebui sa luati in considerare urmatoarele:

 

  • Daca este vorba despre o procura, aceasta va trebui sa fie autentificata la notar sau imputernicire avocatiala;
  • Daca este vorba despre minori, solicitarile vor trebui sa vina de la parinte/reprezentantul legal;
  • Daca este vorba despre reprezentarea persoanelor decedate, va fi necesara prezentarea certificatului de mostenitor sau a unui certificat de calitate de mostenitor;
  • Daca este vorba de persoane varstnice sau cu diferite afectiuni sau interdictii, ce nu se pot reprezenta singure, va fi necesar sa prezentati documentul in baza caruia s-a decis reprezentarea de catre un tert( act instituire curatela, tutela, etc);

 

Imputernicirile emise sub semnatura privata unor persoane fizice si/sau juridice, prin imposibilitatea verificarii veridicitatii semnaturilor mandatarilor, aplicate pe asemenea inscrisuri, nu asigura suficiente garantii pentru protectia datelor personale ale persoanei vizate si nu vor fi luate in considerare.